Forslag 18/19

Hvert år kan Ungeråd KBH anmode om at få forslag behandlet politisk i Københavns Borgerrepræsentation.

Nedenfor beskrives de politiske forslag, ungerådet rejste i valgperioden 2018/19 samt status på den politiske behandling.

Større fokus på trivsel i de københavnske folkeskoler

Mistrivsel og dårlig psykisk sundhed er et stigende problem blandt danske børn og unge. Ungerådet mener, at man som barn og ung i København har krav på god trivsel i folkeskolen og på at blive klædt på til en fremtid med mange valg, højt tempo og stor kompleksitet. Ungerådet ønsker på den baggrund, at trivsel bliver et større fokusområde i de københavnske folkeskoler og noget eleverne arbejder aktivt med. Dette skal ske gennem undervisning, der i højere grad medvirker til at skabe trivsel samt oplyser og giver viden om mistrivsel, symptomer på og forebyggelse af mistrivsel. Konkret foreslår ungerådet et bedre overblik over kommunens trivselsforløb til brug for undervisere og en opfordring til både skoler, forældre og elever om at arbejde mere med trivsel. Derudover ønsker ungerådet øget elevinddragelse både ift. at sikre undervisning, der er relevant for byens børn og unge og at skolerne i højere grad inddrager eleverne i udarbejdelse af skolens mobbepolitik og opfølgning på elevernes trivselsundersøgelse.

Børne- og ungdomsudvalget behandlede forslaget den 27. november 2019. Udvalget besluttede, at forvaltningen tager ungerådets forslag med som input i den videre udviklingsproces og vil inddrage Ungerådet i processen samt at Børne- og Ungdomsudvalget samarbejder med Ungeråd KBH om en kommunikationsindsats henvendt til skolelederne, når den tilpassede Åben Skole-portal er klar til lancering. Forvaltningen indgår et samarbejde med Ungeråd KBH om en særlig kommunikationsindsats om trivsel, herunder fx et fælles nyhedsbrev til Åben Skole-ambassadører og kommunikation til skolebestyrelserne om at genbesøge deres antimobbestrategi. Ungeråd KBH opfordres til selv at henvende sig til fx elevråd/Københavns Fælles Elevråd (KFE), repræsentanter fra Københavns Elevsikkerhedsorganisation (KESO), skolebestyrelser, undervisningsmiljørepræsentanter, foreningen Skolelederne Københavns Kommune (SKK), foreningen Skole og Forældre og Lærerforeningen om at benytte de tilgængelige trivselstilbud, sætte trivsel på dagsorden i relevante fora og arbejde konkret med elevinddragelse. Forvaltningen leverer sekretariatsbistand til Ungeråd KBH og kan i den forbindelse bidrage med den praktiske hjælp i kommunikationen. Ungeråd KBH opfordres til - evt. i samarbejde med KFE - at sætte fokus på trivselstiltag i skolerne fx ved at sætte trivsel på dagsorden på møder, events eller workshops eller holde et årligt møde, der følger op på resultaterne af trivselsundersøgelsen.

Læs mere om den politiske behandling via links nederst på siden. 

 

Regulering af parkering i Indre By

København vokser med omkring 10.000 nye københavnere hvert år. Der er i dag flere, som har en bil og for mange københavnere, er bilen det primære valg af transportmiddel. Det betyder, at bilerne fylder i byen og lægger pres på byens arealer til trafik og parkering. Der er en stigende trængsel på vejene og rejsehastigheden bliver længere. Luftkvaliteten udfordres af den fortsat voksende trafik. Ungerådet arbejder med fire mål, som skal gøre København mere grøn: a) bæredygtig trafik i form af øget cyklisme og kollektiv trafik, b) en sund og ren by, der ikke er præget af forurening og støj, c) bedre adgang til at benytte Københavns byrum og d) ændrede vaner - særligt for de yngste københavnere – så de trafikale forhold i København i fremtiden er bedre og mere bæredygtige. En vej til dette er, at gøre det svære at have bil i Indre By. Ungerådet foreslår derfor, at flere af de nuværende parkeringspladser i Indre By omlægges til at være forbeholdt delebiler, el-biler og handicapparkering samt at der indføres en højere takst ved køb af parkeringslicens til husstandes bil nr. 2.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede forslaget den 28. oktober 2019. Udvalget besluttede, at Teknik- og Miljøforvaltningen under dialogprocessen om mindre biltrafik i middelalderbyen indarbejder forslag om omlægning af 80 parkeringspladser i Indre By med henblik på at reservere disse til delebiler, el-biler og handicapparkering i projektet. Samt at Teknik- og Miljøforvaltningen forud for Overførselssag 2019-2020 fremlægger et budgetnotat vedr. højere takst ved køb af beboerlicenslicens nummer to eller flere tilknyttet en enkeltadresse. Udvalget ændrede således indstillingen, så forslaget om stigende beboerlicens ikke blot gælder for Indre By, men for alle steder i Københavns Kommune. Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Læs mere om den politiske behandling via links nederst på siden. 

 

Permanent fredeliggørelse af Vester Voldgade for gennemkørende bil- og bustrafik

Vester Voldgade har siden 2010 været lukket for gennemkørende bil- og bustrafik fra Vestergade til Strøget grundet metrobyggepladsen samme sted. Strækningen genåbnes ved Cityringens åbning i 2019. Den midlertidige lukning har vist, at det ikke er forbundet med store trafikale udfordringer at fjerne den gennemkørende trafik på strækningen. Perioden uden bil- og bustrafik har skabt en bedre sammenhæng mellem Rådhuspladsen og Middelalderbyen og har givet bedre muligheder for at benytte disse byrum. For at bevare de positive effekter og ikke tilføje unødig trafik i Indre By, foreslår ungerådet en permanent fredeliggørelse af Vester Voldgade for gennemkørende bil- og bustrafik.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede forslaget den 2. december 2019. Udvalget besluttede, at Ungeråd KBH’s forslag om en permanent fredeliggørelse af Vester Voldgade tages til efterretning og indgår i Københavns Kommunes igangværende drøftelse med Københavns Politi om alternativer til genåbning af Vester Voldgade.

Læs mere om den politiske behandling via links nederst på siden. 

 

Alle op til 26 år skal have fri adgang til kollektiv transport

Gratis kollektiv transport for børn og unge kan medvirke til, at kollektiv trafik tidligt i livet bliver det naturlige valg af transportmiddel frem for bilen og en vane, der tages med videre i livet. Ved at flere benytter den kollektive trafik, håber ungerådet, at den kollektive trafik udvikles yderligere til at blive endnu mere grøn og bæredygtig samt med flere og bedre afgange. Undersøgelser viser nemlig, at passagerer - særligt unge - efterspørger transportformer med høj hastighed og pålidelighed. Lykkes den kollektive trafik med at tilbyde dette, er det forhåbningen, at kollektiv trafik vil blive mere attraktivt end bilen i fremtiden.

Økonomiforvaltningen behandlede forslaget den 10. december 2019. Økonomiforvaltningen anbefalede for udvalget, at ungerådets forslag ikke godkendes, da Københavns Kommune er, jf. lov om trafikselskaber, ikke takstmyndighed for den kollektive trafik i København og Borgerrepræsentationen derfor ikke kan træffe beslutning om at gøre den kollektive trafik gratis for børn og unge under 26 år. Københavns Kommune kan, ifølge Movia, vælge at refundere de københavnske børn og unges udgifter til et 3-zoners periodekort. Det vil, ifølge Movia, koste Københavns Kommune op til ca. 550. mio. kr. om året og ikke have den ønskede effekt ift. biltrafik. Økonomiudvalget besluttede derfor at ungerådets forslag ikke godkendes, men at forvaltningen inviterer Ungeråd KBH til dialog om udvikling af den kollektive trafik med henblik på at få deres input.

Læs mere om den politiske behandling via links nederst på siden.