Forslag 17/18

Hvert år kan Ungeråd KBH anmode om at få forslag behandlet politisk af Københavns Borgerrepræsentation.

Nedenfor beskrives de forslag, ungerådet rejste i valgperioden 2017/18 samt status på den politiske behandling.

Integration gennem idræt og foreningsliv

Et dansk forskningsprojekt viser, at socialt udsatte drenge bliver en større del af deres lokalsamfund, hvis de kommer ind i et foreningsfællesskab. Inspireret af dette studie foreslår Ungeråd KBH et pilotprojekt i Københavns Kommune, hvor folkeskoler med lav socioøkonomi igennem idrætsundervisningen præsenteres for et bredt udsnit af det lokale foreningsliv med fokus på at integrere og skabe tilknytning til foreningerne.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede forslaget den 15. november 2018. Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav, at der fra udvalget ikke umiddelbart var opbakning til forslaget, sådan som det forelå. Men Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at gå i dialog med ungerådet om et samarbejde. Derfor inviterede Kultur- og Fritidsudvalget ungerådet til et dialogmøde med udvalget. Dialogmødet fandt sted d. 13. marts 2019.

Læs mere om den politiske behandling via links nederst på siden. 

 

Kulturklippekort til københavnere i alderen 18-25 år

Ungeråd KBH ønsker, at flere unge skal møde kunst og kultur med henblik på at højne deres dannelse, livskvalitet og give dem oplevelser, der bidrager til deres læring. Ligeledes er det en ambition, at de kommunale kulturinstitutioner oplever en større tilgang i andelen af unge besøgende. Unge må ikke af økonomiske årsager fravælge kulturelle tilbud. Derfor foreslår Ungeråd KBH, at alle københavnere i alderen 18-25 år tilbydes et kulturklippekort, der udløser kulturoplevelser hos kommunale kulturinstitutioner, som Københavns Kommune i forvejen yder økonomisk støtte/kulturstøtte. Ordningen med kulturklippekortet foreslås suppleret med etablering af en kulturportal (digital platform), hvor aktuelle kulturtilbud samles.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede forslaget den 15. november 2018. Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav, at der fra udvalget ikke umiddelbart var opbakning til forslaget, sådan som det forelå. Men Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at arbejde videre med ungerådet om, hvordan man får synliggjort og udbredt kulturtilbud til unge københavnere. Derfor inviterede Kultur- og Fritidsudvalget ungerådet til et dialogmøde med udvalget. Dialogmødet fandt sted d. 13. marts 2019.

Læs mere om den politiske behandling via links nederst på siden. 

 

Etablering af en mobil enhed til udsatte unge – ’ungelancen’

Når man som ung får ondt i livet, kan det være svært at række ud efter hjælp. Der kan være flere barriere, der gør det vanskeligt at nå den rette bistand – fx geografi, manglende kendskab til hjælpeinstanser og manglende fortrolighed ift. at kontakte hjælpeinstansen. På den baggrund foreslår Ungeråd KBH mobil rådgivning, hvor unge i alderen 14-24 år med lette og mellemsvære udfordringer kan få let og hurtig adgang til hjælp. ’Ungelancen’ er inspireret af sociolancen, som er et køretøj, der er bemandet med en socialfagligmedarbejder og en sundhedsfagligmedarbejder, som kan hjælpe socialt udsatte borgere. Ungeråd KBH forestiller sig, at den mobile enhed kan have form af en tidligere ambulance og kan tilkaldes via en app-funktion.

Socialudvalget behandlede forslaget den 6. marts 2019. Ungerådet havde foretræde for udvalget forud for den politiske behandling. Forslaget blev ikke godkendt, da der var enighed i Socialudvalget om, at forvaltningen skal udarbejde et nyt og mere kvalificeret budgetnotat og vende tilbage med et nyt forslag til videre proces. Budgetnotatet skal beskrive muligheden for et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at etablere et mobilt rådgivningstilbud. Budgetnotatet kan indgå i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2019.

Læs mere om den politiske behandling via links nederst på siden. 

 

Afskaffelse af 95 m2-reglen i forbindelse med nybyggerier

Mindre boliger er en mangelvare i København, og riften om dem er stor. Sidste sommer manglede der fx 8.500 studieboliger. Ungerådet ønsker et København med diversitet og hvor der er plads til alle befolkningsgrupper i alle indkomstgrupper. Flere lavindkomstgrupper i København – herunder unge – skal derfor sikres adgang til boliger i København også i fremtiden. Ungerådet foreslår derfor at fjerne bestemmelsen om, at 75 % af nyt byggeri skal være 95 m2 i gennemsnit og derved skabe forudsætningen for at bygge flere små boliger. Fjernelse af reglen vil gøre boligbyggeriet mere fleksibelt og sikre, at det i større grad følger efterspørgslen, der i dag er en betydelig anden, end da reglen blev indført.

Ungerådet foreslog d. 20. september 2018 Borgerrepræsentationen, at Økonomiforvaltningen inddrager ungerådets forslag i det igangværende analysearbejde om boligbehovene i København. BR beslutter at udvalgshenvise sagen til ØU.

Læs mere om den politiske behandling via links nederst på siden. 

 

Se indslaget fra TV2 Lorry, hvor Julia fra ungerådet fortæller mere om ungerådets fire indstillinger: https://www.tv2lorry.dk/nyheder/17-09-2018/1930/kobenhavns-ungerad-stiller-forslag?v=0_chzj9363&autoplay=1#player